1 Wifi marketing
2 Facebook Ads
3 Cross Selling qua group nội bộ
4 Influencer & Blogger outreach
5 Local Search Marketing
6 QR Code
7 Inmage of Infographic
8 Google Adwork
9 Google Display Network
10 LinkedIn
11 Document Marketing (Slide Share, Prezi)
12 Pre-Roll
13 Re-Marketing
14 Contextual
15 Mobile app
16 Admob
17 Youtube Video Optimization
18 Photo Marketing (Instagram, Pinterest)
19 CSR
20 Music sites
21 Tài trợ
22 Webinar
23 newsletter
24 Shopping Feed
25 Q&A sites
26 Reviews/Social Reputation
27 Digital Loyalty Programs
28 SMS Brand Name
29 Printed Media
30 POSM
31 OOH
32 Roadshow
33 Gifts
34 Hội chợ triển lãm
35 KOL, celeb
36 Blog Marketing
37 Forum Seeding
38 Affiliate Marketing
39 Shopping Agency
40 Local GPS
41 Voucher Promotion Pushed by App
42 Leaflet
43 Loa bán dạo
44 Ringbacktones
45 Co-Branding, Co-Marketing
46 Social Wifi Awing
47 Direct Mail
48 Hubs conversation
49 Uberflip
50 Social Bookmark
51 Referal Marketing
52 SEO
53 Events
54. Public booth
55. 8shares
56. Mass Media comment seeding
57. .Local GPS Voucher Promotion Push by Free App
58. PR
59. Coccoc
60. Admicro và các Adnetwork
61. Frame Media.

Bài viết này chôm từ 1 stt của anh Tuấn Hà. Và các thành viên đã cập nhật các phương pháp này trong phần bình luận. Mục đích của mình khi copy các cách này để liệt kê và làm tài liệu tham khảo cho các bài tập sau này tại website này. Bài viết hoàn toàn không mang giá trị kinh doanh dưới mọi hình thức.