Toàn bộ Nội Công Tâm Pháp14 min read

Luận cục thiên – đệ nhất

Phu vạn vật chi số, tòng nhất nhi khởi. Cục chi lộ, tam bách lục thập hữu nhất. Nhất giả, sanh số chi chủ, cư kì cực nhi vận tứ phương dã. Tam bách lục thập, dĩ tượng chu thiên chi số. Phân nhi vi tứ, dĩ tượng tứ thời. Ngung các cửu thập lộ, dĩ tượng kì nhật. Ngoại chu thất nhị lộ, dĩ tượng kì hậu. Khô kì tam bách lục thập, bạch hắc tương bán, dĩ pháp âm dương. Cục chi tuyến đạo, vị chi bình. Tuyến đạo chi gian, vị chi quẻ. Cục phương nhi tĩnh, kì viên nhi động. Tự cổ cập kim, dịch giả vô đồng cục. Truyện viết:“nhật nhật tân”. Cố nghi dụng ý thâm nhi tồn lự tinh, dĩ cầu kì thắng phụ chi do, tắc chí kì sở vị chí hĩ.

Đắc toán thiên – đệ nhị

Kì giả, dĩ chánh hợp kì thế, dĩ quyền chế kì địch. Cố kế định vu nội nhi thế thành vu ngoại. Chiến vị hợp nhi toán thắng giả, đắc toán đa dã. Toán bất thắng giả, đắc toán thiểu dã. Chiến dĩ hợp nhi bất tri thắng phụ giả, vô toán dã. Binh pháp viết: “đa toán thắng, thiểu toán bất thắng, nhi huống vu vô toán hồ ? Do thử quan chi, thắng phụ kiến hĩ”.

Quyền dư thiên – đệ tam

Quyền dư giả, dịch kì bố trí, vụ thủ cương cách. Tiên vu tứ ngung phân định thế tử, nhiên hậu sách nhị tà phi, hạ thế tử nhất đẳng. Lập nhị khả dĩ sách tam, lập tam khả dĩ sách tứ, dữ thế tử tương vọng khả dĩ sách ngũ. Cận bất tất bỉ, viễn bất tất quai. Thử giai cổ nhân chi luận, hậu học chi quy, xá thử cải tác, vị chi hoặc tri. Thi viết: “mĩ bất hữu sơ, tiên khắc hữu chung”.

Hợp chiến thiên – đệ tứ

Bác dịch chi đạo, quý hồ cẩn nghiêm. Cao giả tại phúc, hạ giả tại biên, trung giả chiêm giác, thử kì gia chi thường nhiên. Pháp viết﹕Ninh thâu số tử, vật thất nhất tiên. Hữu tiên nhi hậu, hữu hậu nhi tiên. Kích tả tắc thị hữu, công hậu tắc chiêm tiền. Lưỡng sinh vật đoạn, giai hoạt vật liên. Khoát bất khả thái sơ, mật bất khả thái xúc. Dữ kì luyến tử dĩ cầu sanh, bất nhược khí tử nhi thủ thế, dữ kì vô sự nhi cường hành, bất nhược nhân chi nhi tự bổ. Bỉ chúng ngã quả, tiên mưu kì sanh. Ngã chúng bỉ quả, vụ trương kì thế. Thiện thắng giả bất tranh, thiện trận giả bất chiến. Thiện chiến giả bất bại, thiện bại giả bất loạn. Phu kì thủy dĩ chánh hợp, chung dĩ kì thắng. Tất dã, tứ cố kì địa, lao bất khả phá, phương khả xuất nhân bất ý, công kỳ bất bị. Phàm địch vô sự nhi tự bổ giả, hữu xâm tập chi ý dã. Khí tiểu nhi bất tựu giả, hữu đồ đại chi tâm dã. Tùy thủ nhi hạ giả, vô mưu chi nhân dã. Bất tư nhi ứng giả, thủ bại chi đạo dã. Thi vận: “chúy chúy tiểu tâm, như lâm vu cốc”.

Hư thực thiên – đệ ngũ

Phu dịch kì, tự đa tắc thế phân, thế phân tắc nan cứu. Đầu kì vật bức, bức tắc sử bỉ thực nhi ngã hư. Hư tắc dịch công, thực tắc nan phá. Lâm thì biến thông, nghi vật chấp nhất. Truyện viết: “ kiến khả nhi tiến, tri nan nhi thối”.

Tự tri thiên – đệ lục

Phu trí giả kiến vu vị manh, ngu giả ám vu thành sự. Cố tri kỉ chi hại nhi đồ bỉ chi lợi giả, thắng. Tri khả dĩ chiến bất khả dĩ chiến giả, thắng. Thức chúng quả chi dụng giả, thắng. Dĩ ngu đãi bất ngu giả, thắng. Dĩ dật đãi lao giả, thắng. Bất chiến nhi khuất nhân giả, thắng. Lão Tử viết: “ tự tri giả minh. ”

Thẩm cục thiên – đệ thất

Phu dịch kì bố thế, vụ tương tiếp liên. Tự thủy chí chung, trứ trứ cầu tiên. Lâm cục li tranh, thư hùng vị quyết, hào li bất khả dĩ soa yên. Cục thế dĩ doanh, chuyên tinh cầu sinh. Cục thế dĩ nhược, duệ ý xâm xước. Duyên biên nhi tẩu, tuy đắc kì sinh giả, bại. Nhược nhi bất phục giả, dũ khuất. Táo nhi cầu thắng giả, đa bại. Lưỡng thế tương vi, tiên túc kì ngoại. Thế cô viên quả, tắc vật tẩu. Ky nguy trận hội, tắc vật hạ. Thị cố kì hữu bất tẩu chi tẩu, bất hạ chi hạ. Ngộ nhân giả đa phương, thành công giả nhất lộ nhi dĩ. Năng thẩm cục giả đa thắng. Dịch viết: “cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc sướng”.

Độ tình thiên – đệ bát

Nhân sanh nhi tĩnh, kì tình nan kiến; cảm vật nhi động, nhiên hậu khả biện. Thôi chi vu kì, thắng bại khả đắc nhi tiên nghiệm. Trì trọng nhi liêm giả đa đắc, khinh dịch nhi tham giả đa tang. Bất tranh nhi tự bảo giả đa thắng, vụ sát nhi bất cố giả đa bại. Nhân bại nhi tư giả, kì thế tiến; chiến thắng nhi kiêu giả, kì thế thối. Cầu kỉ tệ bất cầu nhân chi tệ giả, ích; Công kì địch nhi bất tri địch chi công kỉ giả, tổn. Mục ngưng nhất cục giả, kì tư chu; Tâm dịch tha sự giả, kì lự tán. Hành viễn nhi chánh giả cát, ky thiển nhi trá giả hung. Năng úy địch giả cường, vị nhân mạc kỉ nhược giả vong. Ý bàng thông giả cao, tâm chấp nhất giả ti. Ngữ mặc hữu thường, sử địch nan lượng. Động tĩnh vô độ, chiêu nhân sở ác. Thi vân: “ tha nhân chi tâm, dư thì độ chi. ”

Tà chính thiên – đệ cửu

Hoặc viết: “ kì dĩ biến trá vi vụ, kiếp sát vi danh, khởi phi quỷ đạo da ?” dư viết ﹕“ bất nhiên”. Dịch vân: “ sư xuất dĩ luật, phủ tàng hung. ” Binh bổn bất thượng trá, mưu ngôn quỷ hành giả, nãi chiến quốc túng hoành chi thuyết. Kì tuy tiểu đạo, thật dữ binh hợp. Cố kì chi phẩm thậm phồn, nhi dịch chi giả bất nhất. Đắc phẩm chi hạ giả, cử vô tư lự, động tắc biến trá. Hoặc dụng thủ dĩ ảnh kì thế, hoặc phát ngôn dĩ tiết kì ky. Đắc phẩm chi thượng giả, tắc dị vu thị. Giai trầm tư nhi viễn lự, nhân hình nhi dụng quyền. Thần du cục nội, ý tại tử tiên. Đồ thắng vu vô trẫm, diệt hành vu vị nhiên. Khởi giả ngôn từ điệp điệp, thủ thế phiên phiên giả tai ? Truyện viết: “chánh nhi bất quyệt”. Kì thị chi vị dư ?

Động vi thiên – đệ thập

Phàm kì hữu ích chi nhi tổn giả, hữu tổn chi nhi ích giả. Hữu xâm nhi lợi giả, hữu xâm nhi hại giả. Hữu nghi tả đầu giả, hữu nghi hữu đầu giả. Hữu tiên trứ giả, hữu hậu trứ giả. Hữu khẩn tị giả, hữu mạn hành giả. Niêm tử vật tiền, khí tử tư hậu. Hữu thủy cận nhi chung viễn giả, hữu thủy thiểu nhi chung đa giả. Dục cường ngoại tiên công nội, dục thật đông tiên kích tây. Lộ hư nhi vô nhãn, tắc tiên thứ. Vô hại vu tha kì, tắc tố kiếp. Nhiêu lộ tắc nghi sơ, thụ lộ tắc vật chiến. Trạch địa nhi xâm, vô ngại nhi tiến. Thử giai kì gia chi u vi dã, bất khả bất tri dã. Dịch viết: “phi thiên hạ chi chí tinh, kì thục năng dữ vu thử”.

Danh sổ thiên – đệ thập nhất

Phu dịch kì giả, phàm hạ nhất tử, giai hữu định danh. Kì chi hình thế, tử sanh, tồn vong, nhân danh nhi khả kiến. Hữu trùng, hữu oát, hữu xước, hữu ước, hữu phi, hữu quan, hữu trát, hữu niêm, hữu đính, hữu tiêm, hữu thứ, hữu môn, hữu đả, hữu đoạn, hữu hành, hữu nại, hữu lập, hữu điểm, hữu tụ, hữu khiêu, hữu giáp, hữu tạt, hữu tị, hữu thứ, hữu lặc, hữu phác, hữu chinh, hữu kiếp, hữu trì, hữu sát, hữu tùng, hữu bàn. vi kì chi danh, tam thập hữu nhị, vi kì chi nhân, ý tại khả chu. Lâm cục biến hóa, viễn cận túng hoành, ngô bất đắc nhi tri dã. Dụng hạnh thủ thắng, nan đào thử danh. Truyện viết: “tất dã, chánh danh hồ kì !”

Phẩm cách thiên – đệ thập nhị

Phu vi kì chi phẩm hữu cửu. Nhất viết nhập thần, nhị viết tọa chiếu, tam viết cụ thể, tứ viết thông u, ngũ viết dụng trí, lục viết tiểu xảo, thất viết đấu lực, bát viết nhược ngu, cửu viết thủ chuyết. Cửu phẩm chi ngoại bất khả thắng kế, vị năng nhập cách, kim bất phục vân. Truyện viết: “sanh nhi tri chi giả, thượng dã; Học nhi tri chi giả, thứ dã; khốn nhi học chi hựu kì thứ dã”.

Tạp thuyết thiên – đệ thập tam

Phu kì biên bất như giác, giác bất như phúc. Ước khinh vu nại, nại khinh vu tị. Giáp hữu hư thật, đả hữu tình ngụy. Phùng xước đa ước, ngộ tạt đa niêm. Đại nhãn khả doanh tiểu nhãn, tà hành bất như chánh hành. Lưỡng quan đối trực tắc tiên thứ, tiền đồ hữu ngại tắc vật chinh. Thi hành vị thành, bất khả tiên động. Giác bàn khúc tứ, cục chung nãi vong. Trực tứ ban lục, giai thị hoạt kì, hoa tụ thấu điểm, đa vô sanh lộ. Thập tự bất khả tiên nữu, thế tử tại tâm, vật đả giác đồ. Dịch bất dục sổ, sổ tắc đãi, đãi tắc bất tinh. Dịch bất dục sơ, sơ tắc vong, vong tắc đa thất. Thắng bất ngôn, bại bất ngữ. chấn liêm nhượng chi phong giả, quân tử dã; Khởi phẫn nộ chi sắc giả, tiểu nhân dã. Cao giả vô kháng, ti giả vô khiếp. Khí hòa nhi vận thư giả, hỉ kì tương thắng dã. Tâm động nhi sắc biến giả, ưu kì tương bại dã. Noản mạc noản vu dịch, sỉ mạc sỉ vu đạo. Diệu mạc diệu vu dụng tùng, hôn mạc hôn vu phục kiếp. Phàm kì trực hành tam tắc cải, phương tụ tứ tắc phi. Thắng nhi lộ đa, danh viết doanh cục; bại nhi vô lộ, danh viết thâu trù. Giai trù vi dật, đình lộ vi ?. Đả trù bất đắc quá tam, đào tử bất hạn kì sổ. Kiếp hữu kim tỉnh, lộc lô, hữu vô hưu chi thế, hữu giao đệ chi đồ. Dịch kì giả bất khả bất tri dã. Phàm kì hữu địch thủ, hữu bán tiên, hữu tiên lưỡng, hữu đào hoa ngũ, hữu bắc đẩu thất. Phu kì giả hữu vô chi tương sanh, viễn cận chi tương thành, cường nhược chi tương hình, lợi hại chi tương khuynh, bất khả bất sát dã. Thị dĩ an nhi bất thái, tồn nhi bất kiêu. An nhi thái tắc nguy, tồn nhi kiêu tắc vong. Dịch viết: “quân tử an nhi bất vong nguy, tồn nhi bất vong vong”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *