Chiêu thứ 27 – Giả Si Bất Điên7 min read

Yếu lĩnh:

“Giấu sau mặt nạ một kẻ điên, một kẻ say, một kẻ ngu đần, để tạo ra hình ảnh giả tạo, giấu đi ý đồ và động cơ thực sự. Dẫn kẻ địch tới chỗ coi thường khả năng của mình, khiến địch trở nên tự tin thái quá, quên đi phòng thủ. Lúc đó, giết”.

Trong bài “Bản chất của Kế” đã từng nhắc tới câu sau của Tôn Tử:

Binh giả, ngụy đạo dã. Cố năng nhi thị chi bất năng. Dịch là: Đánh nhau là phải lừa nhau. Có khả năng phải giả vờ như không thể. Đây cũng là yếu lĩnh này.

Điển cố về bậc thầy Giả Si Bất Điên chính là Tư Mã Ý.

Hãy đọc trích đoạn sau để thấy rõ:

————————

Bấy giờ Ngụy chủ Tào Phương đổi năm Chính Thủy thứ mười là năm Gia Bình thứ nhất. Tào Sảng một mực chuyên quyền, không biết bệnh Trọng Đạt hư thực ra làm sao. Bữa ấy nhân Ngụy chủ cất Lý Thắng lên làm Thứ sử ở Kinh Châu. Sảng cho Lý Thắng đến từ biệt Trọng Đạt, nhân để dò xem ý tứ thế nào. Lý Thắng đến phủ Thái Phó, có lính canh cửa vào báo với Tư Mã Ý. Ý bảo với hai con rằng:

Đây là Tào Sảng sai đến dò xem bệnh ta thực hay giả đây.

Lập tức bỏ mũ, để tóc rũ rượi, trèo lên giường ngồi dựa vào cái chăn và sai hai nàng hầu nâng đỡ, rồi mới sai mời Lý vào phủ.

Lý Thắng đến trước giường nói rằng:

Lâu nay không được hầu Thái Phó, không ngờ ngài yếu đau thế này. Nay thiên tử sai tôi làm thứ sử Kinh Châu, xin đến lạy từ Thái Phó.

Ý giả điếc nói:

Tinh Châu gần phương Bắc, ra đó giữ gìn cho khéo.

Tôi được cử làm thứ sử ở Kinh Châu, không phải Tinh Châu.

Ý cười nói: Người ở Tinh Châu lại à?

Thắng nói: Kinh Châu ở Hán Thượng.

Ý lại cười ha hả mà rằng: Người ở Kinh Châu lại đây à?

Thắng nói: Thái Phó sao ngài yếu thế?

Tả hữu nói: Thái phó điếc đấy.

Thắng mượn bút viết mấy chữ đệ lên.

Ý xem xong cười rằng: Ta lâu nay mệt lắm, điếc tai nghe không rõ. Chuyến này có đi phải giữ gìn.

Nói đoạn lấy tay trỏ vào miệng, ra hiệu muốn uống nước. Thị tỳ dâng chén nước nóng. Ý hớp miệng vào chén nước, nước đổ ướt cả ra vạt áo. Ý hậm hực trong cổ, làm ra tiếng nghẹn rồi nói rằng:

Ta suy nhược lắm, sớm tối chưa biết chết lúc nào. Ta có hai con chẳng ra gì, nhờ cậy người dậy bảo đỡ ta. Người có về ra mắt đại tướng quân, nhờ nói với tướng quân trông nom đỡ hai con ta thì may lắm.

Nói đoạn, nằm lăn ra trên giường, thở hồng hộc một lúc.

Lý Thắng cáo từ Trọng Đạt, về ra mắt Tào Sảng, thuật lại hết cả tình hình như thế.

Sảng mừng nói: Lão này chết thì ta không còn lo gì nữa.

Tư Mã Ý thấy Lý Thắng đi rồi, đứng dậy bảo với hai con rằng:

Lý Thắng chuyến này về báo tin, Tào Sảng tất không nghi gì ta nữa, đợi khi nào y ra thành săn bắn thì mới đồ được.

—————

Sau đó: Tư Mã Ý giết Tào Sảng trong cuộc đi săn bắn.

——————

Trên phương diện thương trường, có một dân tộc siêu đẳng về Giả Si Bất Điên. Đó chính là người Nhật Bản. Luôn luôn cực kỳ khiêm hạ, cúi đầu trước tất cả, rất ít khi bày tỏ quan điểm nhưng Nhật Bản và người Nhật Bản luôn hàm chứa đẳng cấp cao nhất của Giả Si Bất Điên.

Ai cũng biết về hàng hóa và thương hiệu của Nhật đối với hàng tiêu dùng, nhưng rất ít người biết về hệ thống ngân hàng của Nhật. 9/10 những ngân hàng mạnh nhất thế giới hiện nay là của Nhật.

Trong những năm của thập kỷ 90, Nhật Bản âm thầm mua cổ phần các nhà máy khắp Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan và âm thầm xuất khẩu từ những nước này sang Âu, Mỹ. Một tín hiệu rõ ràng nhất của Giả Si Bất Điên được nhìn thấy mỗi lần Nhật đối đầu với một cuộc khủng hoảng mà theo phân tích của thế giới phương Tây là nền kinh tế Nhật sẽ bị hạ gục. Mỗi một lần như vậy lại là một lần dự đoán sai. Nhật thường sẽ vượt qua và còn mạnh hơn trước. Lý do là Nhật đã biết, đã chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng đó từ rất lâu, nhưng vẫn cứ giả vờ như điên, như say không biết gì.

Trong Binh Gia Môn chúng ta có những nhân vật khờ khờ khạo khạo, nhưng lại được phân chia vào các phân đàn rất sớm, sớm hơn cả những nhân vật đình đám, nổi trội nhiều kiến thức cũng là vì như vậy thôi. Những người tưởng như ngô nghê hoàn toàn yếu ớt ấy lại là những người đã được trải qua vô vàn sóng gió cuộc đời rồi và họ chọn việc tỏ ra ngô nghê như một cách sống để giấu mình mà thôi. (Đó là lý do có người khi qua bài test thì được xếp phân đàn, có người thì lại chưa được).

Từ giờ, hành tẩu giang hồ, gặp người điên, say hay ngu. Hãy đề phòng kẻo dính Giả Si Bất Điên. Đến khi biết thì thường là quá muộn rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *