Lựa chọn quan điểm khi viết bài1 min read

Con AI này có 6 loại quan điểm (point of view).

First-person point of view: sử dụng ngôi thứ nhất (I, we)

Second-person point of view: sử dụng ngôi thứ hai (you)

Third-person point of view: sử dụng ngôi thứ ba (it, he, she, they)

Omniscient point of view: trên quan điểm người biết tuốt

Limited point of view: trên quan điểm người không biết gì

Objective point of view: trên quan điểm khách quan

Cách dùng: Write a text in [type of point of view] about [topic]

Mẫu: Write a text in omniscient point of view about platonic love

Thử dùng xem. Bạn sẽ ngạc nhiên như này 😃

Kết hợp point of view với writing style, chất lượng nội dung của bạn sẽ x10.

Bài đi chôm, chưa chỉnh sửa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *