Tool MK2 min read

1. CÔNG CỤ GẮN THẺ TAG CHO ẢNH

– https://www.geotagonline.com/ (Free 3 ảnh/ngày)

– https://tool.geoimgr.com/

– https://lar.vn/

2. CÔNG CỤ TÌM TỪ KHÓA

– https://answerthepublic.com/

– https://ahrefs.com/

– https://lar.vn/

– https://ads.google.com/

– https://keywordtool.io/

– https://kwfinder.com/

– https://neilpatel.com/ubersuggest/

– https://answersocrates.com/

3. CÔNG CỤ THIẾT KẾ HÌNH ẢNH

– https://www.canva.com/

– https://crello.com/

– https://worldvectorlogo.com/ (Lấy vetor Logo)

– https://www.flaticon.com/ (Lấy Icon)

– https://color.adobe.com/ (Ý tưởng mix màu)

– https://placeit.net/ (Template)

– https://burst.shopify.com/ (Kho ảnh)

– https://unsplash.com/ (Kho ảnh)

– https://www.pinterest.com/ (Kho ảnh)

– https://pixelib.net/ (Font)

– https://www.cleanpng.com/ (Xóa background)

– https://letsenhance.io/ (Tăng chất lượng hình ảnh)

4. CONTENT

– https://searchenginereports.net/plagiarism-checker (Check Copy Paste)

5. SEO

– https://technicalseo.com/tools/schema-markup-generator/ (Schema mẫu)

– https://httpstatus.io/ (Kiểm tra trạng thái Website)

– https://spineditor.com/ (Spincontent)

– https://ahrefs.com/ (Check Backlink, UR, DR)

– https://lar.vn/ (Đa dụng)

– https://moz.com/ (Kiểm tra chất lượng Backlink website)

– https://validator.w3.org/checklink (Kiểm tra liên kết)

– https://www.drlinkcheck.com/ (Kiểm tra liên kết hỏng)

– https://www.brokenlinkcheck.com/ (Kiểm tra liên kết hỏng)

– https://www.xml-sitemaps.com/ (Tạo Sitemap)

– https://search.google.com/test/mobile-friendly (Kiểm tra website thân thiện di động)

– https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/ (Kiểm tra dữ liệu có cấu trúc)

– https://search.google.com/test/amp (Kiểm tra AMP)

– https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/… (Kiểm tra tốc độ website)

6. QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

– https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/

– https://trello.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *