Test quảng cáo FB1 min read

test sản phẩm đơn giản

1 chiến dịch, 1 nhóm quảng cáo và 1 quảng cáo

  • vị trí địa lý
  • tuổi
  • giới tính

-> tìm sản phẩm ngon.

Test content

1 chiến dịch, 1 nhóm quảng cáo và 3 quảng cáo với 3 nội dung khác nhau.

1 chiến dịch, 3-4 nhóm (target khác nhau) 1 quảng cáo (target)

Tối ưu các chỉ số.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *