Đồng bộ1 min read

Đâu là điểm chung khi phải làm bảng giá cho khách sỉ, khách lẻ. Đặc thù ngành của mình là PHẢI ĐÓNG DẤU TOÀN BỘ BẢN QUYỀN (watermask) lên sản phẩm để tránh tình trạng dữ liệu sản phẩm của mình bị chôm.

Dẫn đến phải giải quyết các vấn đề sau:

  • Hình ảnh để gởi cho cửa hàng, đại lý, khách sỉ: KHÔNG CÓ BẢN QUYỀN.
  • Hình ảnh bán cho khách lẻ: Phải có bảng quyền.

Đồng bộ sản phẩm từ máy tính, đến công cụ quản lý bán hàng.

  • Hệ thống mã sản phẩm đồng nhất.
    • Khó khăn ở đây là sử dụng mã của đối tác thì bị dò ra nguồn hàng.
    • Sử dụng mã của mình thì bắt buộc phải đánh dấu để biết nguồn hàng đó lấy từ đâu?.
  • Đồng bộ hình ảnh, mã sản phẩm trên máy tính công ty, điện thoại, máy tính ở nhà và các nhân viên.

Mọi vấn để sẽ được xử lí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *