Quản trị thời gian1 min read

Cafe sáng chủ nhật. Lòi ra ý này mà chưa kịp viết. Note lại ở đây vì chưa sử dụng được phần mềm quản lý công việc nào phù hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *